NHÓM HỘ TẠ MINH PHƯƠNG

Địa chỉ Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ

Bản đồ vùng sản xuất
Diện tích
3 ha
Sản lượng dự kiến
10 Tấn
Thời gian nuôi trồng
3 - 11
Thông tin chung
Nhóm sản xuất gồm nhiều hộ sản xuất
Danh sách kĩ thuật viên