Đạm Hà Bắc

Mã sản phẩm TPC76168

Xuất xứ: Công ty phân bón Hà Bắc

Thành phần
N
Điều kiện bảo quản
Điều kiện bình thường