NHÓM HỘ NGUYỄN ĐĂNG ĐÔ

Địa chỉ Khu 4, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ