RAU ĐẮNG ĐẤT SƠN THÀNH ĐÔNG

Địa chỉ Xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên