RAU ĐẮNG ĐẤT HÒA PHONG

Địa chỉ Xã Hòa Phòng, Tây Hòa, Phú Yên