Chè dây Bát Xát- Vùng thu hái

Địa chỉ Bát Xát - Lào Cai